ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η μεθόδευση μιας «ειδικής» πρόσληψης

1aaa-dima-kedikΜεθόδευση: Ουσιαστικό θηλυκό, η λέξη που ταιριάζει για κάποιον που κρύβει τις επιλογές του και μετά κρύβεται για αυτές.
Η ερμηνεία είναι:


1. Η δρομολόγηση εξελίξεων με έμμεσο τρόπο, η πρόκληση του επιθυμητού αποτελέσματος με πλάγια μέσα, η χειραγώγηση.

 


2. Η εφαρμογή μεθόδων άμεσων αλλά ανήθικων, οι κωλυσιεργίες, η επινόηση νομότυπων μεθόδων, τα κόλπα, τα νομικά τερτίπια.

 

3. Η τακτοποίηση των ενεργειών, η ανεύρεση μεθόδου για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

 

Είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να σκαρφιστεί ένας άνθρωπος η μία ομάδα για να προωθήσει τις επιλογές της. Οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι προσεκτικά διατυπωμένες, αν και από τα όσα θα παρουσιάσω θα μου επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσω διαφορετικές.


1ο έγγραφο η ανάρτηση στο site του Δήμου Καισαριανής για την: Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του
Δήμου (ΚΕΔΗΚ) καθώς και εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Ημερομηνία είναι 8 Οκτωβρίου 2020.

 

Προσέξτε τώρα τα προσόντα.
1ο Βιογραφικό σημείωμα.
2ο Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3ο Πανεπιστήμιο ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Καμία σχετικότητα η έστω συγγένεια με το αντικείμενο απασχόλησης. Δηλαδή ένα οποιοδήποτε πτυχίο ακόμα και εκκλησιαστικών σπουδών η αγρονόμων τοπογράφων. Τόσο σαφείς είναι οι ανάγκες του Δήμαρχου για το έργο που θα κάνει ο ειδικός σύμβουλος. Αλήθεια το ειδικός, εκτός από το νομικό πλαίσιο, που προκύπτει.
4ο Υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση των εγγράφων και
5ο Εμπειρία και συνεργασία με ΟΤΑ θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και θα αξιολογηθεί δεόντως, όπως το διαβάζετε αφού θα έπρεπε να αποτελέσει και την επικύρωση της διαφορετικότητας σε περίπτωση που θα είχαμε παραπάνω από μια αιτήσεις.
Η επιλογή θα γίνει από το δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του προσλαμβανόμενου. Ο ειδικός σύμβουλος θα επίκουρη το δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά το Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) και ειδικότερα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης νομικού προσώπου του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) επίσης εκπόνηση οικονομικών μελετών.
Φυσικά όπως καταλαβαίνετε τα σοβαρά αυτά κριτήρια δεν αποτελούσαν παρά μία φωτογραφία η οποία ήθελε μόνο λίγο χρόνο για να εμφανιστεί.

 


2ο έγγραφο η υπ’ αρ. 2268/23-10-2020 απόφαση, που ο δήμαρχος αποφασίζει και προσλαμβάνει τον σημερινό αντιπρόεδρο της ΚΕΔΗΚ ως ειδικό σύμβουλο και το αποκρύπτει ακόμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 


3ο έγγραφο το ΦΕΚ 1878 τεύχος Γ, όπου δημοσιεύεται η απόφαση του δημάρχου Καισαριανής για την πρόσληψη που ανέφερα πριν, η οποία δημοσιεύτηκε 19/11ου.
Στις 23/11ου δημοσιεύεται με ανάρτηση στη Διαύγεια, νέα απόφαση του δημάρχου Καισαριανής η 2476, που αποφασίζει την ένταξη του νεοπροσληφθέντα στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο. Τι σημαίνει το μισθολογικό κλιμάκιο πέντε σε κόστος, σύμφωνα με τα όσα μπόρεσα να βρω είναι 1.328€ το μήνα + τις επιβαρύνσεις που θα έχει ο Δήμος. Εδώ να τονίσω ότι περιμένω με ενδιαφέρον να δω, όχι μόνο εγώ, τον προϋπολογισμό του 2021 για το συνολικό ετήσιο κόστος των συμβουλών του δημάρχου.

 


3 Ερωτήσεις

 

-Γιατί αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 23/11ου του 2020 η πρόσληψη του υπαλλήλου, η οποία επισημαίνω είχε γίνει στις 23/10ου μαζί με την ένταξη στο κλιμάκιο πέντε. Δηλαδή ένα μήνα πριν, Καισαριανή:23.10.2020 Αρ.Πρωτ.: 10403 και κρατήθηκε. Ψάχνω να βρω πόσο σύννομο είναι αυτό και ποιος έχει την ευθύνη που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η πρόσληψη μαζί με την ένταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο πέντε. Να σημειώσω ότι σε επίμονες ερωτήσεις στο δημοτικό συμβούλιο στις 16/11ου ο δήμαρχος αρνήθηκε να απαντήσει ενώ είχε ήδη αποφασίσει, όπως προκύπτει από τα επισημά έγγραφα και δεν δημοσιοποιούσε την απόφασή του.

 

-Γιατί στην απόφασή του ο δήμαρχος δεν καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος όπως προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 163 του Νόμου 3584.

 


-Γιατί στην προκήρυξη δεν υπήρχε η πρόβλεψη της παρ. 3 γ του άρθρου 163 που ορίζει ότι : ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
Τόσο σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόση αγάπη και πάθος για την διαφάνεια. Μήπως υπερίσχυσε ο φόβος για την κατακραυγή των επιλογών και των μεθοδεύσεων που αφορούν την στρατιά των εμμίσθων στο Δήμο μας. Πόσο κοστίζουν, τι προσφέρουν και τι ανταποδοτικότητα έχει το κόστος αυτών των συμβούλων στην πόλη μας.
Ακολουθεί το άρθρο 163 του νόμου 3584 που επικαλέστηκε ο δήμαρχος για την πρόσληψη και με τα έντονα γράμματα είναι εκείνα που μάλλον δεν τηρήθηκαν

 

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3584
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Άρθρο 163
Ειδικοί Σύμβουλοι − Επιστημονικοί Συνεργάτες − Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.

 


1. Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. ……………………… και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, …………………………
3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του παρόντος, β. πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
4. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. ……………………………………………………………………
6. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής…………………………...
Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ……………………………………………
7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. ……………………………………………………
8. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί.
9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου …..

Τέλος εδώ είναι η διαδικασία ανάρτησης όπως την καθορίζει η Διαύγεια και με εντυπωσίασε η λέξη αμελλητί. Τι σημαίνει αμελλητί γρήγορα, αμέσως, δίχως αργοπορία.

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Ποιά είναι η διαδικασία ανάρτησης;


Με ευθύνη του οργάνου που την εξέδωσε, η πράξη χαρακτηρίζεται ως «αναρτητέα στο Διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσής της καταχωρείται ηλεκτρονικά (το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf) στην ειδική Εφαρμογή Καταχώρησης Νόμων και Πράξεων που διατίθεται κεντρικά από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας τα μέλη της ΟΔΕ του φορέα λειτουργούν επικουρικά εφόσον τους ζητηθεί. Την ευθύνη της ορθής και αμελλητί ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.
Προσοχή: Η ορθή συμπλήρωση των μεταδεδομένων είναι σημαντική για την αποτελεσματική αναζήτηση των εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους και την ουσιαστική προώθηση της διαφάνειας.
Σε ποιο χρονικό διάστημα από τη ολοκλήρωση μιας πράξης πρέπει αυτή να αποσταλεί για ανάρτηση και πότε πρέπει να αναρτηθεί;
Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί αμελλητί το προς ανάρτηση έγγραφο και τα συμπληρωματικά πληροφοριακά του στοιχεία (μεταδεδομένα), ως εξής:
• Για τους νόμους και τις πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ευθύς μόλις λάβει γνώση του αριθμού ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.
• Για τις πράξεις που δημοσιεύονται με άλλο τρόπο, π.χ. με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, κ.λπ., ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση.

 


Δηλαδή στην περίπτωση μας 23-10-2020. Γιατί το έγγραφο γραφει: Καισαριανή:23.10.2020 Αρ.Πρωτ.: 10403

Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται με άλλο τρόπο, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή γραμματείας.

 

Μεγάλα τα ερωτήματα που θέτω, αφορούν σοβαρά θέματα, την νομιμότητα αλλά και την σκοπιμότητα. Καταθέτω όμως και τον προβληματισμό μου για την άσκηση του ρόλου τους από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που εκ του νόμου ασκούν έλεγχο. Δεν τα πρόσεξαν όλα αυτά, δεν τα θεωρούν σημαντικά; Ασκήθηκε έλεγχος επ’ αυτών; Για να μην τους αδικώ επειδή τα δημοτικά συμβούλια είναι κλειστά και για λίγους με την επιλογές του προέδρου, ίσως να μου διέφυγε. Αν τέθηκαν, θα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις του δημάρχου...

 

Καισαριανή 26-11-2020

 

Καισαριανιώτης με άποψη