Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Καισαριανής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κροατία

Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Καισαριανής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κροατία

Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Καισαριανής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κροατία

Το πρόγραμμα “Overcoming functional illiteracy through ICT, to ensure social and professional integration” (OFI-ICT-PSI), είναι μια στρατηγική βασισμένη στη συνεργασία σχολείων μεταξύ της Ρουμανίας (συντονίστρια χώρα), της Κροατίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας για την ανανέωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Voukovar στην Kροατία από 07.03.203 έως και 10.03.2023.
Η ομάδα αρχικά αφού ξεναγήθηκε στα σχολικά εργαστήρια του σχολείου υποδοχής «Technika skola Nikole Tesla», συμμετείχε στην παρουσίαση και εκπόνησε εργαστήριο του προγράμματος Canva web 2.0, καθώς και του προγράμματος Storyjumper.

Διεργασίες για την προετοιμασία του τελευταίου σταδίου του πνευματικού προιόντος έλαβαν χώρα και ανταλλάχθηκαν απόψεις τεχνογνωσίας.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσίαση του προγράμματος Powtoon και το αντίστοιχο εργαστήριο. Η συνάντηση με ειδικό και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την καλύτερη παραγωγή του πνευματικού προιόντος υπήρψε άκρως επικοδομητική. Η συνάντηση έκλεισε με την αξιολόγηση και την αποτίμηση της.
Κατά τη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν ψηφιακές δεξιότητες σε νέα διαδικτυακά εργαλεία και έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Η ενεργή συμμετοχή όλων χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση.
Οι καθηγητές, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και σύγχρονα εργαλεία, τα οποία ενισχύουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διαχείριση προβλημάτων, έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς οργανισμούς, αποκομίζουν εμπειρίες.
Αξιοποιούν δεξιότητες, δημιουργούν προοπτικές καριέρας με πνεύμα πρωτοβουλίας και ενεργούς συμμετοχής σε κάθε δράση και εξέλιξη. Οι προαναφερόμενοι στόχοι αναδεικνύουν την ενεργητική συμμετοχή, την αυτοεκτίμηση καθώς και την αυτοβελτίωση.

The program “Overcoming functional illiteracy through ICT, to ensure social and professional integration” (OFI-ICT-PSI), is a strategy based on school cooperation between Romania (coordinating country), Croatia, Greece, Italy, Lithuania, North Macedonia and Turkey for the renewal and exchange of good practices. Within the framework of the program, the sixth transnational meeting took place in Voukovar in Croatia from 07.03.203 to 10.03.2023.
The group initially, after being guided to the school workshops of the host school “Technika skola Nikole Tesla”, participated in the presentation and workshop of the Canva web 2.0 program, as well as the Storyjumper program. Processes to prepare the final stage of the intellectual product took place and expertise was exchanged. The participants attended a presentation of the Powtoon program and the corresponding workshop. The meeting with an expert and the exchange of opinions regarding the best production of the intellectual product was very constructive. The meeting closed with its evaluation and assessment.
During the meeting, the teachers acquired digital skills in new online tools and were very satisfied. The active participation of all characterized this meeting.
Teachers, applying good practices and modern tools, which enhance communication, cooperation and problem management, come into contact with different organizations, gain experiences.
They utilize skills, create career prospects with a spirit of initiative and active participation in every action and development. The aforementioned goals highlight active participation, self-esteem as well as self-improvement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *