Περισσεύουν τα χρήματα στο Δήμο Βύρωνα;

1aaa-biron-logotΈχει τουλάχιστον ενδιαφέρον η απευθείας ανάθεση μελέτης σύνταξης «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» από το Δήμο Βύρωνα στo Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έναντι ποσού 14.760 ευρώ.
Αυτό, όταν αντίστοιχες μελέτες σε άλλους δήμους δεν κοστίζουν σέντσι και όταν είναι γνωστό ότι στο Ταμείο του Βύρωνα δεν περισσεύουν τα χρήματα, όπως δείχνει η κατάρρευση υπηρεσιών ή η ελλιπής στήριξή τους.


Για την ιστορία του πράγματος ιδού και η απόφαση του δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλου 16379:


«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του
άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν.2362/1995
3) Άρθρο 20,παρ.9,13 του Ν.3731/23-12-2008
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
5) Την υπ.αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 ) Απόφαση Υπ.
Οικονομικών
6) Την αριθμ. 164/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής με την οποία διατέθηκε
πίστωση ποσού 15.000 ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.0001
«Μελέτη Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015.
7) Την άμεση & επιτακτική ανάγκη της Μελέτης Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων.
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας δεν υπερβαίνει το ποσό των
20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί
απευθείας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «»Μελέτη Σύνταξης Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» στo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ, Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα με Α.Φ.Μ. 099075404, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με μεικτές αποδοχές 14.760 ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά της ανωτέρω στις
22/6/2015.»

 

Ο Δήμαρχος Βύρωνα
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ