Στο βάθος… Παρατηρητήριο

εσοδαΤα έσοδα που προβλέπονται για το 2013 δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 30%των δαπανών που έγιναν μέσα 2012.
Εάν κάποιος δήμος παρουσιάσει αποκλείσεις από τους στόχο μεγαλύτερη του 10% τότε ο δήμος θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών εντός 15 ημερών.


Στην απόφαση αναφέρεται ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν.
Αν υπάρχει απόκλιση για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε θα λειτουργεί ο «αυτόματος μηχανισμός περικοπής δαπανών», αρχής γενομένης από τις λειτουργικές δαπάνες, τις επιχορηγήσεις, έως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο δράσης, θα δημιουργηθεί, στο υπουργείο Οικονομικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μέσω του Παρατηρητηρίου αυτού θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού σε όλους τους δήμους της χώρας. Στη περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις – ελλείμματα, ενημερώνεται ο φορέας (δήμος) ότι είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και στη συνέχεια να το υποβάλει προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Εάν, μετά την πάροδο τριμήνου εξακολουθεί ο δήμος να παρουσιάζει ελλείμματα, τότε , θα υπάγεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας, που συνεπάγεται:                                                                                                               α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και την ΣΑΤΑ
β) υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού,
γ) αύξηση ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).