Τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε αέρα και θάλασσα!

Του Χρήστου Φασλή

 


1aaa-christosΤο καλοκαίρι του 2020 είναι αναντίρρητα πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η έννοια καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί από αυτονόητη πραγματικότητα τα προηγούμενα χρόνια, εφέτος το ευκταίο και ζητούμενο για πολλούς από τους συμπολίτες μας. Παρόλα αυτά και με δεδομένη την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγειονομικής ασφαλείας προς αποφυγήν διασποράς του νέου κορωνοϊού το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών εταιρειών παραμένει σταθερό.

 

 Αεροπορικές συγκοινωνίες

 


Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών πτήσεων διασφαλίζονται από τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ).

 

Αναλυτικά, ο κανονισμός προβλέπει:

 

• Ματαίωση
Σε περίπτωση ματαίωσης μιας πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 8, και βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, καθώς και βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση, όταν ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη μέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την ματαιωθείσα πτήση, και αποζημίωση από τον πραγματικό αερομεταφορέα.

 

• Καθυστέρηση πτήσης
Όταν πραγματικός αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι μια πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής της: δύο ώρες ή περισσότερο προκειμένου για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιομέτρων, ή τρεις ώρες ή περισσότερο προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων, ή τέσσερις ώρες ή περισσότερο προκειμένου για πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α ή παρέχει στους επιβάτες: τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 και όταν ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη μέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, τη βοήθεια του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, τη βοήθεια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α). Εν πάση περιπτώσει, η βοήθεια παρέχεται μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται ανωτέρω για κάθε κατηγορία απόστασης.

 

• Δικαίωμα αποζημίωσης
Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση ύψους: α) 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1500 χιλιομέτρων· β) 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων· γ) 600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β). Για τον προσδιορισμό της σχετικής απόστασης, λαμβάνεται ως βάση ο τελευταίος προορισμός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει καθυστερημένα μετά την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας της άρνησης επιβίβασης. Όταν προσφέρεται στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με άλλη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 8, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:
α) δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιομέτρων, ή
β) τρεις ώρες προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων, ή
γ) τέσσερις ώρες προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β),
ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να μειώσει την αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50 %.
Η αποζημίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, με ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.

 

• Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση
παρέχεται στον επιβάτη η δυνατότητα να επιλέξει:
α) - την εντός επτά ημερών επιστροφή, με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου του, στην τιμή που το αγόρασε, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:
- πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής του το νωρίτερο δυνατόν·
β) τη μεταφορά του με την νωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό του προορισμό

 

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

 

1aaa-aktop

 

• Καθυστέρηση πλου
Αν η άφιξή σας στον προορισμό σας καθυστερήσει πάνω από 1 ώρα, δικαιούστε αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης - το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης είναι το 25 % της τιμής του εισιτηρίου, έως το 50 % που είναι το μέγιστο.

 


• Αποσκευές (φθορά ή απώλεια)
Σε περίπτωση απώλειας, καθυστέρησης ή φθοράς των αποσκευών ή του οχήματός σας λόγω περιστατικού στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση από τον μεταφορέα έως περίπου 2.700 ευρώ για αποσκευές καμπίνας και έως 15.500 ευρώ για το όχημά σας - αυτό καλύπτει και τυχόν αποσκευές μέσα στο όχημα. Δεν δικαιούστε αποζημίωση αν ο μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το συμβάν. Για απώλεια ή φθορά σε άλλα τιμαλφή (π.χ. χρήματα, κοσμήματα, έργα τέχνης κ.λπ.) δικαιούστε αποζημίωση περίπου 4.100 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι τα καταθέσατε στον μεταφορέα για φύλαξη.
Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του αναπηρικού σας αμαξιδίου ή άλλου βοηθήματος κινητικότητας, δικαιούστε αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων αντικατάστασης ή επισκευής του.

 

• Απώλεια συγγενικού προσώπου
Εάν είστε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας θύματος θανατηφόρου περιστατικού στη θάλασσα, δικαιούστε αποζημίωση περίπου 300.000 ευρώ από τον μεταφορέα ή τον ασφαλιστικό του φορέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως το ανώτατο όριο των 490.000 ευρώ περίπου. Έχετε επίσης δικαίωμα σε προκαταβολή, τουλάχιστον 21.000 ευρώ, για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε περίπτωση που ο θάνατος του θύματος επήλθε από ναυάγιο, ανατροπή, σύγκρουση, προσάραξη του πλοίου, έκρηξη ή πυρκαγιά στο πλοίο ή βλάβη του πλοίου.

 


Ο Χρήστος Δ. Φασλής είναι Δικηγόρος LLM Παρ’ Αρείω Πάγω – Διαμεσολαβητής CEDR – PON Harvard Alumnus