Κινητή τηλεφωνία: ο καταναλωτής θέλει τον…Συνήγορό του

1aaaakinitaΘέματα της κινητής τηλεφωνίας που απασχολούν τους καταναλωτές, όπως η μονομερής τροποποίηση των συμβάσεων και οι υπερβολικές χρεώσεις, βρέθηκαν στο «τραπέζι» της συζήτησης του Συνήγορου του Καταναλωτή με την ανεξάρτητη αρχή των Τηλεπικοινωνιών.

Αναλυτικότερα:


1. Μονομερής τροποποίηση συμβάσεων- τιμολογιακές αλλαγές:

Κατά τη συζήτηση στο ζήτημα της μονομερούς τροποποίησης συμβατικών όρων σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, που συνήθως αφορούν σε τιμολογιακές αλλαγές- αυξήσεις, διαπιστώθηκε η ανάγκη αποφυγής μονομερών ενεργειών από πλευράς εταιριών και η διασφάλιση της συμβατικής ισορροπίας και τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Κρίθηκε αναγκαία η αποσαφήνιση, άλλως η επανεξέταση του θέματος, σε συμμόρφωση πάντοτε με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Κανονισμό Γενικών Αδειών και ειδικά στην παράγραφο 2.1.15 περίπτωση (ζ) του Παραρτήματος Β του υπόψη Κανονισμού, η οποία ορίζει ότι “Σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου που καταγγέλλεται ως ανωτέρω αζημίως, εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις των μερών για την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους προ της μονομερούς τροποποίησης σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης σύμβασης.” Η διάταξη αυτή προβληματίζει τόσο για το περιεχόμενό της καθαυτό, όσο και για τη διασταλτική εφαρμογή της από τους παρόχους, που επεκτείνουν το λεγόμενο “αναπόσβεστο” και στις καλούμενες εκπτώσεις επί των παγίων.

Ως συναφές με το βασικό θέμα της μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεων, συζητήθηκε το ζήτημα του τρόπου ενημέρωσης των καταναλωτών, σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης. Έγινε κοινά αποδεκτό, ότι οι τρόποι που επιλέγονται σήμερα, δημιουργούν συχνά σύγχυση στον καταναλωτή, κάτι που θα μπορέσει να διορθωθεί με την υιοθέτηση προσωποποιημένης πληροφόρησης στο format του λογαριασμού, αναφορικά με τις όποιες τροποποιήσεις επέρχονται ή/και με την αποστολή σχετικού SMS στον καταναλωτή.

 

2. Υπερβολικές χρεώσεις (κλήσεις και data):

Στη συζήτηση διαπιστώθηκε, ότι το θέμα των υπερβολικών χρεώσεων, σε περίπτωση υπέρβασης της κατανάλωσης, που έχει αγορασθεί με το πρόγραμμα που επέλεξε ο καταναλωτής, αποτελεί αιτία διενέξεων και πλήθους προσφυγών καταναλωτών στο “ΣτΚ”. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, στη χρήση διαδικτύου και δη στο εξωτερικό.

Ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος συνομολογήθηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης στον Κανονισμό Γενικών Αδειών διάταξης προβλέπουσας την υποχρέωση του παρόχου για ενημέρωση του καταναλωτή μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του (SMS),όχι μόνον όταν φτάσει στο 80% της κατανάλωσης, που συμφωνήθηκε με τον πάροχό στο πακέτο του, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, αλλά και όταν φτάσει το 100% της κατανάλωσης αυτής.

Επίσης συζητήθηκε , λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών, η λύση της αυτόματης (διακοπής παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση υπέρβασης ενός προσυμφωνηθέντος ανωτάτου ορίου μηνιαίας χρέωσης (π.χ.110%, 120%) και η εφαρμογή της δυνατότητας αυτής σε όλα τα οικονομικά προγράμματα.

 

3. Χρεώσεις περιαγωγής σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας (Roaming)

Το έντονο πρόβλημα από τις χρεώσεις περιαγωγής σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας, εντείνεται σε περιόδους αύξησης του εσωτερικού τουρισμού και προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση στους ημεδαπούς καταναλωτές.

Συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής του (π.χ. απενεργοποίηση του roaming εξ αρχής και ενεργοποιησή του, κατόπιν αιτήματος του χρήστη, ώστε αυτός/-ή να έχει συνείδηση της εξυπηρέτησης της σύνδεσής του από αλλοδαπό δίκτυο και άρα της αυξημένης χρέωσης που αυτό συνεπάγεται), ωστόσο δεν κατέστη εφικτή η εύρεση λύσης, χωρίς υπολογίσιμα μειονεκτήματα.

Προκρίθηκε, σε αυτή τη φάση, η εντατικοποίηση της ενημέρωσής και από τις δύο Αρχές, αλλά και τους τοπικούς φορείς (Δήμους, ΥΠΑ, Λιμενικές Αρχές) σε αεροδρόμια, λιμένες, εισόδους πόλεων, ώστε οι καταναλωτές να είναι, κατά το δυνατόν, ενημερωμένοι για τις χρεώσεις περιαγωγής, κατά την επίσκεψή τους σε παραμεθόριες περιοχές.

 

4. Προσδιορισμός του εύλογου των χρονικών διαστημάτων για διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης και μεταφορά-μετακόμιση τηλεφωνικής σύνδεσης: Η συζήτηση ανέδειξε τη συμφωνία στην ανάγκη για αντιμετώπιση του προβλήματος, μέσα από τον κανονιστικό προσδιορισμό του εύλογου χρόνου υλοποίησης αιτημάτων διακοπής, μεταφοράς-μετακόμισης τηλεφωνικής σύνδεσης. Ήδη με τη με αρ. πρωτ. 16205/Φ.300/19-5-2015 επιστολή της (αρ.πρωτ. εισερχομένου “ΣτΚ” 12531/19-5-2015) η “ΕΕΤΤ” εξέφρασε την πρόθεσή της, τόσο για την εξέταση της συμμόρφωσης των εταιρειών με τις σχετικές τους υποχρεώσεις,όσο και για την εισαγωγή ειδικής ρύθμισης στον Κανονισμό Γενικών Αδειών.

 

5. Μαγνητοφωνημένες συνομιλίες:

Διαπιστώθηκε συμφωνία για:

- Εφαρμογή και στις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του καθεστώτος που ισχύει για τον έγγραφο τύπο σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών 2.1.15 (θ) και

- Πρόσβαση από τον καταναλωτή σε αντίγραφο της μαγνητοφωνημένης συνομιλίας δωρεάν.

Η συζήτηση ανέδειξε τη συμφωνία των συμμετεχόντων σχετικά με ως άνω σημεία.

 

6. Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων:

Υπήρξε συμφωνία αναφορικά με το ωφέλιμο αποτέλεσμα υιοθέτησης σχετικής πρόβλεψης στον Κανονισμό Γενικών Αδειών (ΚΓΑ) ώστε τα βασικά χαρακτηριστικά (τίμημα, διάρκεια, επιδότηση, φόροι) των οικονομικών προγραμμάτων να αναγράφονται συνοπτικά και με σαφήνεια στην εισαγωγική σελίδα της σύμβασης που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.

 

7.  Πρόωρη διακοπή σύνδεσης: Ορισμένες εταιρείες ερμηνεύουν τον όρο του αναπόσβεστου ζητώντας το σύνολο της έκπτωσης των παγίων που έχει λάβει ο καταναλωτής μέχρι τη δεδομένη προ της διακοπής στιγμή, δεσμεύοντας έτσι τους καταναλωτές υπέρμετρα, αφού η πρόωρη αποχώρηση γίνεται εντελώς ασύμφορη οικονομικά, και μάλιστα με καταχρηστικό τρόπο, διότι το απαιτούμενο ποσό αυξάνει, όσο πλησιάζει η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. Η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται, όπως είναι αναμενόμενο, σε συμβάσεις από τις οποίες ο καταναλωτής υπαναχωρεί πρόωρα, λίγο πριν από τη λήξη της σύμβασης, ενώ σε όσες αποχωρεί στους πρώτους μήνες της σύμβασης, εύλογα διαφοροποιούν την τακτική τους και προτιμούν τον πίνακα αναπόσβεστου.

 

1aaa-atomiki

1aaa-agora-viron

 

1aaa-biro-ana

 1aaa-demo-xr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΥΧΟΣ 91

     

Τελευταία Νέα
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η μεθόδευση μιας «ειδικής» πρόσληψης

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η μεθόδευση μιας «ειδικής» πρόσληψης

Μεθόδευση: Ουσιαστικό θηλυκό, η λέξη που ταιριάζει για κάποιον που κρύβει τις επιλ..

Readmore

Μένουμε σπίτι με…Μουσείο Γουναρόπουλου

Μένουμε σπίτι με…Μουσείο Γουναρόπουλου

  Ψηφιακό παρών δίνει εφέτος το Μουσείο Γουναρόπουλου, μιας που ο κορωνοϊός κρ..

Readmore

Μπεττίνα Γραφίδου: Να εξασφαλίσει ο Δήμος πρόσβαση όλων στην τηλεκπαίδευση

Μπεττίνα Γραφίδου: Να εξασφαλίσει ο Δήμος πρόσβαση όλων στην τηλεκπαίδευση

Τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την αγορά του απαραίτητου εξοπ..

Readmore

«Απαιτούμε όλα τα αναγκαία μέτρα για ασφαλή σχολεία ανοιχτά»

«Απαιτούμε όλα τα αναγκαία μέτρα για ασφαλή σχολεία ανοιχτά»

Το Κοινό ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Βύρωνα και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ρόζα..

Readmore

Νέες διαγραμμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από την Περιφέρεια

Νέες διαγραμμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από την Περιφέρεια

  Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη συνεχίζεται με εντατικούς ρυ..

Readmore

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας.
.