«Ανάσα» για 1100 παιδικούς σταθμούς

paidikoi-espaΠαράταση της άδειας λειτουργίας τους πήραν 1100 πρώην  κρατικοί  παιδικοί  και βρεφονηπιακοί σταθμοί  που έχουν μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των δήμων της χώρας και από το 2001-2003 λειτουργούν με την ευθύνη των δήμων.

Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 1552/13.01.2015 επισημαίνεται ότι ενόψει της έκδοσης της σχετικής απόφασης για την έκδοση άδειας και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν.4071/2012, και προκειµένου οι εν λόγω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί να µπορούν να συµµετέχουν στην συγχρηµατοδοτούµενη πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» του Ε.Σ.Π.Α., η οριζόµενη στην παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 προθεσµία, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους δηµοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µέχρι και τέλος του 2015, δεδοµένου ότι θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική πράξη των δηµοτικών παιδικών σταθµών ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον λειτουργούν ως υπηρεσία του δήµου.