«Τρίτος γύρος» για την πλατεία Βάσκα

1aaa-basaΣτην αναζήτηση νέας εταιρείας που θα αναλάβει να συνεχίσει τις εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου (ή Βάσκα όπως είναι γνωστότερη) και των γύρω δρόμων προχωρά ο Δήμος Ζωγράφου.
Με εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή που συνέρχεται σήμερα Τρίτη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημήτρης Δήμας, προτείνει την κατά νόμο διαδικασία στην οποία οδήγησαν οι εξελίξεις, δηλαδή στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με ενδιαφερόμενες εταιρείες, εξαιρουμένων των όσων είχαν εμπλακεί στο διαγωνισμό που «ναυάγισε».

 

 


Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση για την κατασκευή του έργου είχε υπογραφεί στις 17 Δεκεμβρίου του 2018, με προθεσμία αποπεράτωσης 10 μήνες.
Τον Οκτώβριο του 19, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, έδωσε παράταση στο έργο, αποδεχόμενο εισήγηση της Υπηρεσίας, ότι ήταν απαραίτητη η διακοπή των εργασιών «…για να μην παρεμποδίζονται οι θρησκευτικές εκδηλώσεις!!!!»
Το σημείο αυτό αποτελεί και την αφετηρία μιας «περιπέτειας» που έφερε το έργο στην αποτελμάτωση. Τώρα, ο Δήμος, και ενώ έχουν γραφτεί αρκετά- αρνητικά κυρίως- και για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ανακατασκευής της πλατείας, επιχειρεί να βγάλει το έργο από το σημερινό του αδιέξοδο.

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πως φτάσαμε ως εδώ, καθώς και την πρόταση της Διοίκησης, στην εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δήμα που ακολουθεί:

 


1aaa-bas-orth«1. Το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου» προϋπολογισμού μελέτης 466.870,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (578.918,80 € με Φ.Π.Α) δημοπρατήθηκε στις 28-2-2018 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία "Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε." με μέση έκπτωση 65,15%.

 

2. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου ποσού 162.689,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 39.045,54 €), δηλαδή με Φ.Π.Α. 24% 201.735,28 €, υπογράφηκε στις 17/12/2018 και προέβλεπε προθεσμία αποπεράτωσής τους 10 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, με την οποία ο Δήμος έχει υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είχε εγγραφεί συνολική πίστωση 30.000,00 € για το έτος 2018, 201.735,28 € για το έτος 2019 και εγγράφηκε πίστωση 173.337,72 € για το έτος 2020, από τα οποία τα 172.337,72 € προέρχονται από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και τα 1.000,00 € από πόρους του Δήμου.

 

3. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15028/31-7-2019 έγγραφό του, ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 1ο λογαριασμό του έργου, συνολικού ποσού 29.397,56 € με Φ.Π.Α. 24% (23.707,71 € για εργασίες και 5.689,85 € για Φ.Π.Α.), τα οποία εγκρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία την 31-07-2019.

 

4. Με την υπ’ αριθ. 271/2019 απόφασή του, το Δ.Σ. του Δήμου Ζωγράφου, χορήγησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 2 μήνες, δηλ. μέχρι την 16/12/2019, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16291/09-092019 αίτηση του Αναδόχου.

 

5. Ο Ανάδοχος του έργου, υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18051/02-10-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα, με την οποία δήλωσε διακοπή των εργασιών εκτέλεσης του έργου, από υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του. Η ως άνω δήλωση διακοπής εργασιών έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18051/15-10-2019 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 152 και τις παρ. 3 & 4 του άρθρ. 161 του Ν. 4412/2016

 

6. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22601/04-12-2019 αίτησή του, αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ. του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού, μετά και την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.

 

7. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2023/03/02/2020 Απόφαση του Δ/ντή Τ.Υ. & Δόμησης του Δήμου Ζωγράφου (ΑΔΑ: 6ΟΑΤΩΡΦ-ΠΩΧ) έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθ. πρωτ. 22601/04-12-2019 αίτηση του Αναδόχου και αποφασίσθηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου» με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (άρθρο 161 του Ν.4412/16). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου (με βάση τον 1ο λογαριασμό) ανέρχεται στο ποσό των 138.982,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και εκκρεμεί ο 2ος λογαριασμός του έργου.

 

8. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, με το υπ’αριθ. πρωτ. 5476/08-04-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, εκλήθη η εταιρεία "LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A." ως δεύτερος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού του έργου, να μας γνωστοποιήσει εγγράφως και ανεπιφύλακτα, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εάν επιθυμεί να αναλάβει την ολοκλήρωση της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η ως άνω εταιρεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5531/09-04-2020 έγγραφό της, απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση της υπηρεσίας.

 

9. Στη συνέχεια, και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, με το υπ’αριθ. πρωτ. 5533/09-04-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας, εκλήθη η εταιρεία "ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε." ως τρίτος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού του έργου, να μας γνωστοποιήσει εγγράφως και ανεπιφύλακτα, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εάν επιθυμεί να αναλάβει την ολοκλήρωση της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Και η ως άνω εταιρεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5628/10-04-2020 έγγραφό της, απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση της υπηρεσίας.

 

10. Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 173.337,72 € με Κ.Α. 02.30.7322.04 για την ολοκλήρωση του έργου (172.337,72 € χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και 1.000,00 € από πόρους του Δήμου), από το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό του 2ου λογαριασμού που ακόμη δεν έχει υποβάλει η εταιρεία "Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.".

 


11. Η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται μέχρι του συνολικού ποσού της σύμβασης με την εταιρεία ΄΄Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.΄΄ (201.735,,28 € με Φ.Π.Α., από τα οποία για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσόν των 29.397,56 € με Φ.Π.Α. 24% (προκύπτει υπόλοιπο 172.338,00 €) και το ποσόν που θα προκύψει από το 2ο λογαριασμό που θα υποβάλει η εταιρεία ΄΄Α. ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε.΄΄). Συνεπώς, η διαφορά που προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου από τον νέο ανάδοχο, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, στον. Κ.Α. προστέθηκαν 1.000,00 € από πόρους του Δήμου για το έτος 2020. Το υπόλοιπο ποσό έχει προβλεφθεί και δεσμευθεί για το έτος 2021 και θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, από πόρους του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, με γνώμονα την ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο "....... Εφόσον και αυτός (ο τρίτος μειοδότης του διαγωνισμού) απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.......", παρακαλούμε για :

 

Τη λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη, Ευθ. Κλάδου, Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου», προσφεύγοντας κατά την κρίση σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2026, σε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες για το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου:

 

1. Στην ανοικτή δημοπρασία, ή
2. Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.»

 

 

1aaa-anas-baska