Λάζαρος Κυρίζογλου: Η Αυτοδιοίκηση να καταστεί βασικός πυλώνας μιας νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας

Την αναγκαιότητα «να καταστεί η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας μιας νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας», ανέδειξε για μια ακόμη φορά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, χαιρετίζοντας τις εργασίες του διήμερου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝΠΕ, που διεξάγονται στα Ιωάννινα.

Υπενθυμίζοντας μάλιστα, το κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, που πραγματοποιήθηκε το 2018, ο κ. Κυρίζογλου, ανέφερε εμφατικά ότι και σήμερα, όπως και τότε, παραμένει ίδια, η διαπίστωση ότι «η πρωτοφανής κρίση που βίωσε και βιώνει η χώρα μας, θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του». Γεγονός που όπως είπε, καθιστά την αναβάθμιση αλλά και τη διεύρυνση του ρόλου των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, καθοριστικό παράγοντα αυτής της αλλαγής.

«Η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, με τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των Συνεδρίων και των Διοικητικών Συμβουλίων τους, έχουν διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών και των Δήμων στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα και για τη διεύρυνση του ρόλου τους στην Ανάπτυξη της χώρας και στη διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Μετά από τόσα χρόνια βαθύτατης οικονομικής, κοινωνικής, υγειονομικής και πολιτικής κρίσης, η Κυβέρνηση οφείλει να υιοθετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ και με αποφασιστικότητα και ταχύτητα να επιλύσει τα προβλήματα που εμποδίζουν την Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί δυναμικά στο καθολικό αίτημα για Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή. Για τη σύγκλιση της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης με την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση. Για εφαρμογή του Ελληνικού Συντάγματος (άρθρο 102)», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

 

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, στο χαιρετισμό του, κατέθεσε από το βήμα του Συνεδρίου της ΕΝΠΕ τέσσερις προτάσεις:

 

  1. Να προχωρήσει άμεσα η συνολική αναδιοργάνωση της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση το Επιτελικό Κράτος, την Αποκέντρωση και την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, προκειμένου να επανασχεδιαστεί ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών.

 

  1. Για την προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, να επανα–οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες των τριών επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων) κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και να διασφαλιστεί η συστημική συνεργασία των επιπέδων αυτών.

 

  1. Να επικαιροποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο και να ενισχυθούν οι θεσμοί Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων, που αποτελούν πλέον προϋπόθεση για τη διεύρυνση και κατοχύρωση του ρόλου τους στο Πολιτειακό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής και την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

  1. Να διασφαλιστεί η Διοικητική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας» και το άρθρο 102 του Συντάγματος. Να περιοριστεί η εποπτεία επί των πράξεων των συλλογικών και των μονομελών οργάνων τους σε ένα μόνο διοικητικό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων.

 

Ο κ. Κυρίζογλου, υπογράμμισε επίσης ότι η Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού  διεκδικούν από την πολιτεία :

  1. Να διασφαλιστεί σύμφωνα με το Σύνταγμα η Οικονομική Αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών : Να αποκατασταθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) στο επίπεδο που προβλέπεται από τον Ν.3852/2010 («Καλλικράτη») και να διασφαλιστεί η επιστροφή των παρακρατηθέντων. Να «επαναπατριστούν» όλοι οι πόροι που αφαιρέθηκαν από τις Περιφέρειες και τους Δήμους και να αυξηθεί η χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ με στόχο την ενεργότερη προώθηση της Περιφερειακής και της Τοπικής Ανάπτυξης.
  2. Να μεταφερθούν νομοθετικά στην Αυτοδιοίκηση όλες οι αποκεντρω-μένες υπηρεσίες της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους αφορούν «τοπική υπόθεση», είτε αφορούν «αποστολή του κράτους» (οπότε θα ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ΄ εκχώρηση εξουσίας από την Κεντρική Διοίκηση), με σεβασμό της διοικητικής αυτοτέλειας των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  3. Να διευρυνθεί ο Αναπτυξιακός Ρόλος της Αυτοδιοίκησης, ώστε οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να συμβάλουν αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  4. Σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας» «πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη άσκηση της εντολής των αιρετών» και επομένως διεκδικούμε την ενδυνάμωση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης ώστε να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης, όσον αφορά τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά ζητήματα και την εφαρμογή του ποινικού νόμου (μισθολογικό καθεστώς, ειδικές άδειες, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, χορηγίες κλπ).

 

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επανέφερε  τις προτάσεις της κοινής απόφασης των Δ.Σ. ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ:

  1. Με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ να συγκροτηθεί μια κοινή ομάδα εργασίας η οποία, αξιοποιώντας και το Κείμενο Κοινών Θέσεων ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ που κατατέθηκε στο Συνέδριο του 2018, να μελετήσει και να εισηγηθεί σε κοινή συνεδρίασή τους τα ακόλουθα :

– Σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ και κοινού οργάνου για την υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του και για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών.

– Κοινό Υπόμνημα με προτάσεις αναβάθμισης της Αυτοδιοίκησης ενόψει πιθανής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

  1. Με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ να συσταθεί ένας μόνιμος Μηχανισμός Παρακολούθησης της Καταστατικής Θέσης των Αιρετών υπό τη μορφή του Παρατηρητηρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *